News Flash Home
The original item was published from 6/4/2021 3:48:00 PM to 6/4/2021 3:48:09 PM.

News Flash

Home - News & Announcements

Posted on: March 29, 2021

[ARCHIVED] Washtenaw County Stands in Solidarity with Our Asian, Pacific Islander Residents

You are welcomed here


On March 16th we all witnessed the horrific murder of six women of Asian descent and two white Americans in Fulton County, Georgia. Our hearts go out to all eight victims and their families. These heinous acts of violence are evidence of the rising trend of racism, xenophobia, fear and hatred toward people of Asian descent all over the country. At Washtenaw County, we condemn the hate and racism that resulted in this tragic loss of life. We stand in solidarity with our Asian and Pacific Islander neighbors. Washtenaw County services are available and accessible to you. You belong and are welcomed here.

- Gregory Dill, Washtenaw County Administrator

 

3月16日,我们大家见证了乔治亚州Fulton县六名亚裔妇女和两名美国白人遭到的残酷谋害。我们对所有八位受害者和他们的家庭表示深切同情。这些邪恶的暴行证明了针对亚裔的种族主义、敌视、恐惧和仇恨在全国上升的势头。我们Washtenaw县谴责这些造成生命丧失悲剧的仇恨及种族主义。我们与我们的亚裔和太平洋岛屿裔邻里团结在一起。Washtenaw县随时为你们提供服务。这里是你们的家,你们在这里是受欢迎的。

Washtenaw县县长

格雷戈里﹒迪尔 (Gregory Dill)


3月16日,我們大家見證了喬治亞州Fulton縣六名亞裔婦女和兩名美國白人遭到的殘酷謀害。我們對所有八位受害者和他們的家庭表示深切同情。這些邪惡的暴行證明了針對亞裔的種族主義、敵視、恐懼和仇恨在全國上昇的趨勢。我們Washtenaw縣譴責這些造成生命喪失悲劇的仇恨及種族主義。我們與我們的亞裔和太平洋島嶼裔鄰里團結在一起。Washtenaw縣隨時為你們服務。這裡你們的家,你們在這裡是受歡迎的。

Washtenaw縣縣長

葛列格里﹒迪爾 (Gregory Dill)


ジョージア州フルトン郡で3月16日、アジア人女性6人と白人アメリカ人2人が殺害されるという恐ろしい事件が起きました。8人の犠牲者の方々のご冥福をお祈りすると共に、ご遺族の皆様には心からお悔やみ申し上げます。このような凶悪な暴力事件は全米で高まりつつあるアジア系の人々に対する人種差別、外国人排斥、恐怖心や憎悪の表れです。私どもウォッシュトノー郡では、このように悲惨にも人命を奪ったヘイトならびに人種差別を強く非難します。私たちはアジア太平洋地域出身の皆様と心は一つです。そんな皆様にも等しくお使いいただける各種行政サービスを当郡ではご用意しています。皆様はウォッシュトノー郡の大切な一員として暖かく迎えられていますこと、ここに一言お伝えしたく思いました。

 

グレゴリー・ディル/ウォッシュトノー郡 郡長


 Vào ngày 16 tháng Ba, chúng ta đã chứng kiến vụ ám sát kinh hoàng của sáu phụ nữ gốc Á Châu và 2 người Mỹ da trắng ở Quận Fulton, Georgia. Chúng ta thành thật tưởng nhớ tất cả tám nạn nhân và gia đình của họ.  Những hành động bạo lực phi nghĩa này là bằng chứng cho thấy xu hướng kỳ thị, bài ngoại, sợ hãi và căm thù người gốc Á Chây gia tăng trên khắp đất nước. Tại Quận Washtenaw, chúng ta lên án sự căm ghét và kỳ thị đã dẫn đến cái chết bi thảm của những người này.  Chúng tôi cùng đoàn kết với những người láng giềng Á Châu và Quần Đảo Thái Bình Dương.  Quý vị luôn luôn được hỗ trợ và sự giúp đỡ từ Quận Washtenaw.Chúng tôi chào đón quý vị trong quận này.

Gregory Dill, Quản Lý Quận Washtenaw


Noon March 16th nasaksihan natin ang kasuklam-suklam na sadyang pagpatay ng anim na babaeng kaangkang Asian at dalawang puting American sa Fulton County, Georgia. Nahahapis kami para sa mga pamilya ng lahat ng walong victim at kanilang mga pamilya. Ang mga napakasamang marahas na gawaing ito ay katibayan na lumalago, sa buong bansa, ang takbo ng racism [galit batay sa lahi], xenophobia [galit sa dayuhan], pagkatakot, at pagkagalit sa mga taong kaangkang Asian. Sa Washtenaw County, minamasama namin ang pagkagalit at racism na nauwi sa malungkot na pinsala sa buhay. Matatag kaming nagkakaisa sa aming mga kapitbahay na Asian at Pacific Islander. Magagamit at maaabot ninyo ang mga paglingkod ng Washtenaw County. Kasapi kayo dito at malugod na tinatanggap dito.

Gregory Dill, Washtenaw County Administrator


3월 16일에 우리 모두는 조지아주, 풀톤 카운티에서 6명의 아시아계 여성들과 2명의 백인 미국인들이 끔찍하게 살해당하는 사건을 목격했습니다. 우리는 8명의 모든 피해자들과 그 가족들에게 애도를 표하는 바입니다. 이러한 극악무도한 행위는 전국적으로 아시아계 사람들에 대한 인종 차별, 외국인 혐오증, 두려움 및 증오가 증가하는 경향이 명백히 보여주는 증거입니다. 워시트노(Washtenaw) 카운티에서, 우리는 생명을 앗아간 이 비극적 참사를 초래한 증오와 인종 차별 행위를 규탄하는 바입니다. 우리는 우리의 아시아계 및 태평양 섬 원주민계 이웃들과 연대할 것입니다. 여러분은 워시트노 카운티의 서비스를 쉽게 이용하실 수 있습니다. 여러분은 이곳 사람이며 이곳에서 환영받습니다.

Gregory Dill, 워시트노 카운티 행정관

Facebook Twitter Email